Egzamin ósmoklasisty

TERMINARZ PRÓBNYCH EGZAMINÓW


TERMIN EGZAMINU - ROK SZKOLNY 2018/2019
15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) - język polski 
- godz. 9:00 - czas pracy 120 minut (uczniowie korzystający z dostosowania - do 180 minut)
16 kwietnia 2019 r. (wtorek) - matematyka
- godz. 9:00 - czas pracy 100 minut (uczniowie korzystający z dostosowania - do 150 minut)
17 kwietnia 2019 r. (środa) - język obcy nowożytny
- godz. 9:00 - czas pracy 90 minut (uczniowie korzystający z dostosowania - do 135 minut)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019 -  czytaj tutaj
Komunikat Dyrektora CKE o materiałach i przyborach dla zdających egzamin ósmoklasisty -  czytaj tutaj
Komunikat Dyrektora CKE o dostosowaniu warunków i formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019 -  czytaj tutaj
______________________________________________________
Informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów -  czytaj tutaj
Przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów -  czytaj tutaj
Informacja CKE dotycząca próbnego egzaminu ósmoklasisty w grudniu 2018 r. -  czytaj tutaj
______________________________________________________
Zobacz
Filmy informacyjne o egzaminie ósmoklasisty dostępne tutaj
______________________________________________________
MATERIAŁY ĆWICZENIOWE DLA UCZNIÓWdostępne tutaj
_____________________________________________________

INFORMACJE DLA UCZNIÓW

 • Każdego dnia zbiórka w szkole o godz. 8:20.
 • Obowiązuje strój galowy.
 • Każdy uczeń musi mieć przy sobie legitymację szkolną.
 • Urządzenia telekomunikacyjne uczniowie pozostawiają w depozycie u wychowawcy klasy.
 • Na egzaminie nie wolno używać korektora.
 • Uczniowie przynoszą ze sobą wyłącznie przybory:
  - w przypadku egzaminu z każdego przedmiotu: długopis z czarnym tuszem
  - dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę
  UWAGA! Nie używamy ołówków! Rysunki, jeśli trzeba je wykonać, zdający wykonuje długopisem.
 • Uczeń może mieć przy sobie małą butelkę wody, która powinna stać na podłodze, przy nodze stolika. Nie stawiamy butelki z wodą na stoliku, aby przypadkowo nie został zalany arkusz egzaminacyjny.
 • Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego.
 • Każdy uczeń pracuje samodzielnie.
 • W czasie trwania egzaminu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami (z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej).
 • W przypadku konieczności wyjścia z sali egzaminacyjnej zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia na wyjście, zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu.

.................................................................
PRZEBIEG EGZAMINU

 • O godz. 8:45 uczniowie wchodzą do sali pojedynczo, wg kolejności na liście.
 • Przy wejściu uczniowie losują numery stolików, przy których będą pracować.
 • Po zajęciu miejsc przez zdających, przewodniczący Zespołu Nadzorującego wraz z przedstawicielem uczniów z danej sali odbiera materiały egzaminacyjne od przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego i przenosi je do sali egzaminacyjnej.
 • Po otrzymaniu arkusza egzaminacyjnego uczeń:
  - zapoznaje się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza
  - sprawdza kompletność arkusza, tj. czy arkusz egzaminacyjny zawiera (a) zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz (b) kartę odpowiedzi
  - sprawdza poprawność PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE
  W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości niezwłocznie zgłasza je przewodniczącemu Zespołu Nadzorującego.
  Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (na stronie tytułowej zeszytu zadań egzaminacyjnych oraz na karcie odpowiedzi) uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL
 • Po czynnościach organizacyjnych przewodniczący zapisuje na tablicy czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym.
 • Na 10 minut przed zakończeniem czasu na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący Zespołu Nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.
 • Po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący Zespołu Nadzorującego:
  - informuje zdających o zakończeniu pracy
  - wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi
  - poleca członkom Zespołu Nadzorującego kontrolę czynności wykonanych przez uczniów
  - poleca zdającym zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika
 • Po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu członkowie Zespołu Nadzorującego w obecności zdających zbierają prace uczniów.
 • Przewodniczący Zespołu Nadzorującego zezwala zdającym na opuszczenie sali egzaminacyjnej (z wyjątkiem ucznia, który ma być obecny podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych do bezpiecznych kopert).

Wspierają nas