Egzamin ósmoklasisty

ROK SZKOLNY 2020/2021
HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
W TERMINIE GŁÓWNYM
25 maja 2021 r. (wtorek) - język polski
- godz. 9:00 - czas pracy 120 minut (uczniowie korzystający z dostosowania - do 180 minut)
26 maja 2021 r. (środa) - matematyka
- godz. 9:00 - czas pracy 100 minut (uczniowie korzystający z dostosowania - do 150 minut)
27 maja 2021 r. (czwartek) - język obcy nowożytny
- godz. 9:00 - czas pracy 90 minut (uczniowie korzystający z dostosowania - do 135 minut)
W TERMINIE DODATKOWYM
16 czerwca 2021 r. (środa) - język polski - godz. 9:00
17 czerwca 2021 r. (czwartek) - matematyka - godz. 9:00
18 czerwca 2021 r. (piątek) - język obcy nowożytny - godz. 9:00

______________________________________________

UWAGA! AKTUALIZACJA - LISTOPAD 2020 R.
Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczono informację na temat zmian na egzaminie ósmoklasisty - czytaj tutaj
Zachęcamy również do obejrzenia nagrania z sesji pytań i odpowiedzi z udziałem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - oglądaj tutaj

AKTUALIZACJA - GRUDZIEŃ 2020 R.
Zmiany w egzaminach - informacja CKE - czytaj tutaj
-----------------------------------------------------------------
Informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów + aneksy -  czytaj tutaj
- język polski - aneks - czytaj tutaj
- matematyka - aneks - czytaj tutaj
- język angielski - aneks - czytaj tutaj
--------------------------------------------------------------------------------

 • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021  - czytaj tutaj
 • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021  - czytaj tutaj
  UWAGA!
  AKTUALIZACJA Z DNIA 19.04.2021 r.
  czytaj tutaj

-----------------------------------------------------------------------------

ROK SZKOLNY 2019/2020 - AKTUALIZACJA

Harmonogram egzaminu - TERMIN GŁÓWNY
16 czerwca 2020 r. (wtorek) - język polski
- godz. 9:00 - czas pracy 120 minut (uczniowie korzystający z dostosowania do 180 minut)
17 czerwca 2020 r. (środa) - matematyka
- godz. 9:00 - czas pracy 100 minut (uczniowie korzystający z dostosowania do 150 minut)
18 czerwca 2020 r. (czwartek) - język obcy nowożytny
- godz. 9:00 - czas pracy 90 minut (uczniowie korzystający z dostosowania do 135 minut)

TERMIN DODATKOWY

07 lipca 2020 r. (wtorek) - język polski
08 lipca 2020 r. (środa) - matematyka
09 lipca 2020 r. (czwartek) - język obcy nowożytny
W terminie dodatkowym do egzaminu przystępują uczniowie, którzy:
- nie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym z przyczyn losowych bądź zdrowotnych ALBO
- przerwali albo którym przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym

Wyniki egzaminu uczniowie poznają i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu otrzymają 31 lipca 2020 r.

WYTYCZNE MEN, CKE i GIS DOTYCZĄCE EGZAMINU

I Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów
1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły) bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Rodzic/ prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.
4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym: książek, telefonów komórkowych, maskotek.
5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych i linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
II Środki bezpieczeństwa osobistego
1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą - w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek ZN może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.
Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
- podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
- wychodzi do toalety
- kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej
4. Zarówno zdający jak i członkowie ZN mogą - jeżeli uznają to za właściwe - mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
5. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę, albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zadającymi a członkami ZN wynosi 2m.
Uwaga! Sytuacja, w której zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja br.
III Środki bezpieczeństwa związane z organizację przestrzeni i pomieszczeń
1. Przy wejściu do szkoły zostanie umieszczony płyn do dezynfekcji rąk. Każda osoba wchodząca na teren szkoły zobowiązana jest do zdezynfekowania rąk.
2. Płyn do dezynfekcji rąk będzie również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej.
IV Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu
1. Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący ZN poinformuje zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
- zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
- obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem
- niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
- konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie
2. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą lub salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
3. Pamiętajcie, aby wrażeniami po egzaminie dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów i telefonicznie. Unikajcie spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
4. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

________________________________________________________

AKTUALIZACJA
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020czytaj tutaj
________________________________________________________

 

ROK SZKOLNY 2019/2020
HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
21 kwietnia 2020 r. (wtorek) - język polski
- godz. 9:00 - czas pracy 120 minut (uczniowie korzystający z dostosowania - do 180 minut)
22 kwietnia 2020 r. (środa) - matematyka
- godz. 9:00 - czas pracy 100 minut (uczniowie korzystający z dostosowania - do 150 minut)
23 kwietnia 2020 r. (czwartek) - język obcy nowożytny
- godz. 9:00 - czas pracy 90 minut (uczniowie korzystający z dostosowania - do 135 minut)
----------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 - czytaj tutaj
Komunikat Dyrektora CKE w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 -  czytaj tutaj
Komunikat Dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty w 2020 roku -  czytaj tutaj
_______________________________________________________________________

Informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów -  czytaj tutaj
Przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów -  czytaj tutaj
___________________________________________________
Zobacz
Filmy informacyjne o egzaminie ósmoklasisty dostępne tutaj
______________________________________________________
MATERIAŁY ĆWICZENIOWE DLA UCZNIÓWdostępne tutaj
_____________________________________________________

INFORMACJE DLA UCZNIÓW

 • Każdego dnia zbiórka przed szkołą o godz. 8:30. Czekając na wejście do szkoły zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 • Obowiązuje strój galowy.
 • Każdy uczeń musi mieć przy sobie legitymację szkolną.
 • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym: książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 • Na egzaminie nie wolno używać korektora.
 • Uczniowie przynoszą ze sobą wyłącznie przybory:
  - w przypadku egzaminu z każdego przedmiotu: długopis z czarnym tuszem
  - dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę
  UWAGA! Nie używamy ołówków! Rysunki, jeśli trzeba je wykonać, zdający wykonuje długopisem.
  Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych i linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 • Uczeń może mieć przy sobie małą butelkę wody, która powinna stać na podłodze, przy nodze stolika. Nie stawiamy butelki z wodą na stoliku, aby przypadkowo nie został zalany arkusz egzaminacyjny.
  UWAGA! Szkoła nie zapewnia wody pitnej.
 • Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego, przestrzegając zasad określonych w Wytycznych.
 • Każdy uczeń pracuje samodzielnie.
 • W czasie trwania egzaminu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami (z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej).
 • W przypadku konieczności wyjścia z sali egzaminacyjnej zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia na wyjście, zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu. Wychodząc z sali egzaminacyjnej zdający zakrywa usta i nos.

.................................................................
PRZEBIEG EGZAMINU

 • O godz. 8:45 uczniowie wchodzą do sali pojedynczo, wg kolejności na liście. Przewodniczący lub członek ZN losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą pracować.
 • Po zajęciu miejsc przez zdających, przewodniczący Zespołu Nadzorującego wraz z przedstawicielem uczniów (jednego z wszystkich sal egzaminacyjnych) odbiera materiały egzaminacyjne od przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego i przenosi je do sali egzaminacyjnej.
 • Po otrzymaniu arkusza egzaminacyjnego uczeń:
  - zapoznaje się z instrukcją zamieszczoną na 1. oraz 2. stronie arkusza egzaminacyjnego
  - sprawdza kompletność arkusza, tj. czy arkusz egzaminacyjny z języka polskiego i języka obcego nowożytnego zawiera (a) zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz (b) kartę odpowiedzi; z matematyki: (a) zeszyt zadań egzaminacyjnych, (b) kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz (c) kartę odpowiedzi
  - w arkuszu z matematyki: wyrywa kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych wraz z kartą odpowiedzi ze środka arkusza egzaminacyjnego (uwaga: nie należy odrywać karty odpowiedzi od karty rozwiązań zadań)
  - sprawdza, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony
  - sprawdza poprawność numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE
  W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości niezwłocznie zgłasza je przewodniczącemu Zespołu Nadzorującego.
  Przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (na stronie tytułowej zeszytu zadań egzaminacyjnych oraz na karcie odpowiedzi, a w przypadku arkusza z matematyki również na karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych) uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL oraz naklejki przygotowane przez OKE (uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego!)
 • W przypadku uczniów korzystających z arkuszy w dostosowanych formach oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czynności związane z kodowaniem wykonują członkowie Zespołu Nadzorującego, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych w Wytycznych.
 • Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych, uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej (w uzasadnionych przypadkach decyzję o wpuszczeniu ucznia do sali podejmuje przewodniczący ZN, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych.
 • Po czynnościach organizacyjnych przewodniczący ZN zapisuje na tablicy czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym.
 • Jeżeli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to Zespołowi Nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący lub członek ZN w obecności ucznia sprawdza kompletność materiałów, przestrzegając zasad określonych w Wytycznych.
 • Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeśli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeśli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej.
 • Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.
 • Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący Zespołu Nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.
 • Po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący Zespołu Nadzorującego:
  - informuje zdających o zakończeniu pracy
  - wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi
  - poleca członkom Zespołu Nadzorującego kontrolę czynności wykonanych przez uczniów
  - poleca zdającym po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika
 • Po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu członkowie Zespołu Nadzorującego w obecności zdających zbierają prace uczniów, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa określonych w Wytycznych.
 • Przewodniczący Zespołu Nadzorującego zezwala zdającym na opuszczenie sali egzaminacyjnej (z wyjątkiem ucznia, który ma być obecny podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych do bezpiecznych kopert - uczeń obserwuje proces pakowania materiałów z bezpiecznej odległości).

Wspierają nas