Egzamin ósmoklasisty

ROK SZKOLNY 2022/2023
HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
W TERMINIE GŁÓWNYM
23 maja 2023 r. (wtorek) - język polski
- godz. 9:00 - czas pracy 120 minut (uczniowie korzystający z dostosowania - do 180 minut)
24 maja 2023 r. (środa) - matematyka
- godz. 9:00 - czas pracy 100 minut (uczniowie korzystający z dostosowania - do 150 minut)
25 maja 2023 r. (czwartek) - język obcy nowożytny
- godz. 9:00 - czas pracy 90 minut (uczniowie korzystający z dostosowania - do 135 minut)
W TERMINIE DODATKOWYM
12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) - język polski - godz. 9:00
13 czerwca 2023 r. (wtorek) - matematyka - godz. 9:00
14 czerwca 2023 r. (środa) - język obcy nowożytny - godz. 9:00

____________________________________________________________________________

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

03 lipca 2023 r. - udostępnienie w ZIU (SIOEO) wyników egzaminu ósmoklasisty
06 lipca 2023 r. - wydanie zdającym zaświadczeń/ informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

___________________________________________________________________________

 • Informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów + aneksy -  czytaj tutaj
 • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023 - czytaj tutaj
 • Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 -  czytaj tutaj

________________________________________________________________________________________

Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym? Zalecenia dla ósmoklasistów -  czytaj tutaj

_____________________________________________________________________________

INFORMACJE DLA UCZNIÓW

 • Każdego dnia zbiórka w szkole o godz. 8:30.
 • Obowiązuje strój galowy.
 • Zdający powinni mieć przy sobie legitymację szkolną.
 • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym: książek, telefonów, maskotek.
 • Uczniowie przynoszą ze sobą wyłącznie przybory:
  - w przypadku egzaminu z każdego przedmiotu - długopis z czarnym tuszem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ ścieralnych)
  - dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki - linijkę
 • Zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.
 • Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego.
  W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.
 • Każdy uczeń pracuje samodzielnie.
 • W czasie trwania egzaminu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej.
 • W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEBIEG EGZAMINU

 • O godz. 8:45 uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo. Przed wejściem do sali uczniowie losują numery stolików, przy których będą pracować.
 • Po zajęciu miejsc przez zdających przewodniczący zespołu nadzorującego odbiera materiały egzaminacyjne od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego i przenosi je do sali egzaminacyjnej.
 • Przewodniczący zespołu nadzorującego informuje zdających:
  - o zasadach zachowania się podczas egzaminu
  - o dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań
  - o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy
 • Po otrzymaniu arkusza egzaminacyjnego uczeń:
  - zapoznaje się z instrukcją zamieszczoną na 1. oraz 2. stronie arkusza egzaminacyjnego
  - sprawdza kompletność arkusza egzaminacyjnego, tj. czy arkusz egzaminacyjny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego zawiera (a) zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz (b) kartę odpowiedzi
  - sprawdza, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony
  - sprawdza poprawność numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE
  W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości niezwłocznie zgłasza ten fakt przewodniczącemu zespołu nadzorującego
 • Przed rozpoczęciem egzaminu z każdego przedmiotu, w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (na stronie tytułowej zeszytu zadań egzaminacyjnych oraz na karcie odpowiedzi uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL oraz naklejki przygotowane przez OKE (uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego).
 • Przed rozpoczęciem egzaminu z danego przedmiotu, członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają w obecności uczniów poprawność zamieszczenia danych oraz naklejek w arkuszu egzaminacyjnym.
 • W przypadku uczniów korzystających z arkuszy w dostosowanych formach oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czynności związane z kodowaniem wykonują członkowie zespołu nadzorującego.
 • Po czynnościach organizacyjnych przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym.
 • Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu nadzorującego, ale zdający kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy.
 • Jeżeli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika.
  Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego w obecności ucznia sprawdza kompletność materiałów.
  Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem, przed odebraniem jego arkusza egzaminacyjnego członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. W przypadku braku zaznaczeń poleca zdającemu wykonanie tej czynności.
 • Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.
 • Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.
 • Po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący:
  - informuje zdających o zakończeniu pracy
  - wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi
  - poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów
  - poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika
 • Po zakończeniu egzaminu z danego przedmiotu członkowie zespołu nadzorującego - w obecności zdających - zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych z nieoderwanymi kartami odpowiedzi i sprawdzają kompletność materiałów.
 • Przewodniczący zespołu nadzorującego zezwala zdającym, z wyjątkiem ucznia, który ma być obecny podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych, na opuszczenie sali.

____________________________________________________________________________

Wspierają nas