Egzamin gimnazjalny

TERMINARZ PRÓBNYCH EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCHTERMIN EGZAMINU - ROK SZKOLNY 2018/2019

10 kwietnia 2019 r. - środa - część humanistyczna
- godz. 9:00 - z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - czas pracy 60 minut (uczniowie korzystający z dostosowania -  do 80 minut)
- godz. 11:00 - z zakresu języka polskiego - czas pracy 90 minut (uczniowie korzystający z dostosowania - do 135 minut)
11 kwietnia 2019 r. - czwartek - część matematyczno-przyrodnicza
- godz. 9:00 - z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) - czas pracy 60 minut (uczniowie korzystający z dostosowania - do 80 minut)
- godz. 11:00 - z zakresu matematyki - czas pracy 90 minut (uczniowie korzystający z dostosowania - do 135 minut)
12 kwietnia 2019 r. - piątek - język obcy nowożytny
- godz. 9:00 - na poziomie podstawowym - czas pracy 60 minut (uczniowie korzystający z dostosowania - do 80 minut)
- godz. 11:00 - na poziomie rozszerzonym - czas pracy 60 minut (uczniowie korzystający z dostosowania - do 90 minut)
.................................................................
INFORMACJE DLA UCZNIÓW

 • Każdego dnia zbiórka w szkole o godz. 8:20.
 • Obowiązuje strój galowy.
 • Każdy uczeń musi mieć przy sobie legitymację szkolną.
 • Urządzenia telekomunikacyjne uczniowie pozostawiają w depozycie u wychowawcy klasy.
 • Na egzaminie nie wolno używać korektora.
 • Uczniowie przynoszą ze sobą wyłącznie przybory:
  - w przypadku każdej części egzaminu: długopis z czarnym tuszem
  - dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę
  UWAGA! Nie używamy ołówków! Rysunki, jeśli trzeba je wykonać, zdający wykonuje długopisem.
 • Uczeń może mieć przy sobie małą butelkę wody, która powinna stać na podłodze, przy nodze stolika. Nie stawiamy butelki z wodą na stoliku, aby przypadkowo nie został zalany arkusz egzaminacyjny.
 • Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego.
 • Każdy uczeń pracuje samodzielnie.
 • W czasie trwania egzaminu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami (z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej).
 • W przypadku konieczności wyjścia z sali egzaminacyjnej zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia na wyjście, zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu.
 • Przerwę między poszczególnymi częściami egzaminu uczniowie spędzają w sali nr 10 pod opieką wychowawcy klasy. W tym czasie nie wolno opuszczać budynku szkoły.

.................................................................
PRZEBIEG EGZAMINU

 • O godz. 8:45 uczniowie wchodzą do sali pojedynczo, wg kolejności na liście.
 • Przy wejściu uczniowie losują numery stolików, przy których będą pracować. Losowanie odbywa się każdego dnia tylko raz, przed rozpoczęciem pierwszego zakresu egzaminu.
 • Po zajęciu miejsc przez zdających, przewodniczący Zespołu Nadzorującego wraz z przedstawicielem uczniów z danej sali odbiera materiały egzaminacyjne od przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego i przenosi je do sali egzaminacyjnej.
 • Po otrzymaniu arkusza egzaminacyjnego uczeń:
  - zapoznaje się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza
  - sprawdza kompletność arkusza
  - w przypadku arkusza z języka polskiego i matematyki wyrywa kartę rozwiązań wraz z kartą odpowiedzi ze środka arkusza egzaminacyjnego
  - sprawdza poprawność PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE
  - wpisuje swój kod i nakleja naklejki z numerem PESEL
  W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości niezwłocznie zgłasza je przewodniczącemu Zespołu Nadzorującego.
 • Po czynnościach organizacyjnych przewodniczący zapisuje na tablicy czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym.
 • Na 10 minut przed zakończeniem czasu na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący Zespołu Nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.
 • Po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący Zespołu Nadzorującego:
  - informuje zdających o zakończeniu pracy
  - wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi
  - poleca członkom Zespołu Nadzorującego kontrolę czynności wykonanych przez uczniów
  - poleca zdającym zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika
 • Po zakończeniu każdego zakresu egzaminu gimnazjalnego członkowie Zespołu Nadzorującego w obecności zdających zbierają prace uczniów.
 • Przewodniczący Zespołu Nadzorującego zezwala zdającym na opuszczenie sali egzaminacyjnej (z wyjątkiem ucznia, który ma być obecny podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych do bezpiecznych kopert).
 • Po przerwie, o godz. 10:45 uczniowie wracają do sali egzaminacyjnej, gdzie odbywa się kolejny zakres egzaminu (czynności organizacyjne jak przed zakresem pierwszym).

.................................................................
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019 - czytaj tutaj
Komunikat dyrektora CKE o dostosowaniu warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019 - czytaj tutaj
Komunikat dyrektora CKE o materiałach i przyborach dla zdających egzamin gimnazjalny w 2019 roku - czytaj tutaj

.................................................................