Scenariusz lekcji matematyki V

Temat: Powtórzenie wiadomości o liczbach całkowitych.

Klasa: V

 Cele lekcji:

Uczeń:

 • zna pojęcie liczby całkowitej, ujemnej

 • podaje przykłady zastosowania liczb ujemnych w życiu codziennym

 • rozumie zależności: dług - gotówka, temperatura dodatnia - ujemna, strata - zysk, wysokość nad poziomem morza - pod poziomem morza

 • potrafi podać liczbę przeciwną do danej,

 • umie dodać, odjąć, pomnożyć, podzielić dwie liczby całkowite,

 • wykonuje działania zgodnie z kolejnością wykonywania działań

Metody kształcenia:

 • aktywizująca

 • pogadanka

Formy kształcenia:

indywidualna, grupowa, zbiorowa.

Środki dydaktyczne:

 • tablica multimedialna z dostępem do internetu

 • smartfon lub tablet z aparatem, dostępem do internetu i aplikacją Plickers

 • smartfony z aplikacją do skanowania kodów QR

 • kody do aplikacji Plickers dla każdego ucznia

Czas realizacji lekcji:

 1 x 45 minut

Przebieg lekcji:

 1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji.

 2. Sformułowanie celów lekcji.

Faza realizacyjna

 1. Uczniowie odpowiadają na pytania:

Do czego służą liczby ujemne? Gdzie można się z nimi zetknąć w życiu codziennym? Czym różnią się od liczb naturalnych? Co to są liczby całkowite? Gdzie znajdują się liczby ujemne na osi liczbowej?

 1. Nauczyciel przypomina zasadę dodawania i odejmowania liczb całkowitych, stosując pojęcie długu i zysku. Uczniowie rozwiązują na tablicy kilka przykładów, a następnie w celu sprawdzenia swoich umiejętności rozwiązują krótki test przy użyciu aplikacji Plickers. Zadania wraz z odpowiedziami pojawiają się na tablicy interaktywnej, a uczniowie za pomocą specjalnych „magicznych wzorków” odpowiadają na nie. Nauczyciel skanuje odpowiedzi i powtarza jeszcze zadania tego typu, z którym uczniowie sobie nie radzili.

  Przykłady zadań do testu oraz kodów Plickers


   Nauczyciel przypomina zasadę mnożenia i dzielenia liczb całkowitych. Uczniowie wykonują ćwiczenie interaktywne przygotowane na platformie Learningapp.org.

  https://learningapps.org/watch?v=pipmnf3pk18

  Uczniowie, którzy posiadają smartfony z zainstalowanym skanerem kodów QR, skanują kod zadania, a następnie samodzielnie je wykonują. Pozostali korzystają z tablicy multimedialnej.

Uczniowie wykonują następnie jeszcze dwa ćwiczenia interaktywne z platformy learningapps.org :

- łączą w pary wyniki z odpowiednimi działaniami:

https://learningapps.org/display?v=p24bggctk18

- rozwiązują wspólnie test Milionerzy dotyczący liczb całkowitych:

https://learningapps.org/display?v=psp81ppuc18

Faza podsumowująca

Ewaluacja lekcji:

Nauczyciel prosi uczniów o wypełnienie kart z pytaniami:

Na lekcji najtrudniejsze było...............................

Najbardziej podobało mi się.................................

Uważam, że lekcja była.........................................

Wspierają nas