Zasady bezpieczeństwa pracy w aplikacji zoom

Szanowni Rodzice, Drodzy uczniowie
Poniżej przedstawiamy zasady bezpieczeństwa pracy w aplikacji zoom obowiązujące podczas lekcji on-line prowadzonych w naszej szkole.

1. Zajęcia w aplikacji prowadzone są w cyklu maksymalnie 40-minutowym w grupach zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.
2. Zajęcia mają formę wykładu, ćwiczeń i konsultacji indywidualnych z zachowaniem bezpieczeństwa i higieny pracy dziecka.
3. Pomiędzy zajęciami obowiązuje przerwa śródlekcyjna.
4. Każdy uczeń zobowiązany jest do pracy zdalnej z włączoną kamerą i mikrofonem.
Wyjątek stanowią uczniowie, których rodzice poinformowali wychowawcę klasy o braku takiej możliwości. Informacje o braku kamery wychowawca klasy odnotowuje w e-dzienniku.
5. Przed zajęciami uczniowie oczekują w poczekalni w celu weryfikacji przez nauczyciela.
6. Warunkiem uczestniczenia w lekcji jest podanie imienia i nazwiska ucznia. Zabrania się używania pseudonimu i zmieniania identyfikatora podczas zajęć. Uczniowie, których nie można zidentyfikować, nie zostaną wpuszczeni na zajęcia.
7. Zabronione jest udostępnianie osobom trzecim (postronnym) ID oraz haseł i linków wysyłanych uczniom przez nauczycieli.
8. Zabrania się manipulowania ekranem video podczas zajęć.
9. Nauczyciel ma prawo nagrywać swoje lekcje w trakcie ich prowadzenia w celu gromadzenia własnej dokumentacji.
10. Podczas lekcji uczniowie nie korzystają z innych urządzeń telekomunikacyjnych: telefonów komórkowych, gier, komunikatorów, portali społecznościowych.
11. Zachowanie uczniów podczas zajęć podlega takim samym zasadom oceniania jak w czasie zajęć szkolnych prowadzonych w placówce.
12. Nieobecność ucznia na zajęciach usprawiedliwia rodzic u wychowawcy klasy.
13. W przypadku zaobserwowania osób niepożądanych podczas zajęć, należy o tym fakcie poinformować nauczyciela, który ma prawo natychmiast zakończyć zajęcia.
14. Uczniowie/ rodzice/ opiekunowie/ osoby postronne mają zakaz nagrywania, robienia zdjęć i ich publikowania, udostępniania osobom trzecim na portalach społecznościowych, w komunikatorach, wiadomościach tekstowych z lekcji zdalnych.

Wspierają nas

 


Dzisiaj jest: Sobota
28 Listopada 2020
Imieniny obchodzą
Gościrad, Grzegorz, Jakub, Lesław,
Lesława, Rufin, Zdzisław

 
Zodiak: Strzelec