Rozwiązania organizacyjne zwiększające bezpieczeństwo uczniów i pracowników - procedury funkcjonowania szkoły podczas pandemii

Rozpoczynamy rok szkolny 2020/2021. Rok ten będzie wymagał od nas wszystkich szczególnej ostrożności, odpowiedzialności i wzmożonej współpracy.
Abyśmy mogli stworzyć uczniom i pracownikom szkoły najbardziej bezpieczne warunki, wprowadzamy Regulamin funkcjonowania naszej szkoły. Prosimy o zapoznanie się z najważniejszymi zasadami.

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych oraz gdy jego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w w izolacji w warunkach domowych.
2. Na terenie szkoły uczniów i nauczycieli obowiązuje noszenie maseczek we wspólnej przestrzeni, z wyłączeniem sal lekcyjnych. Uczeń zdejmuje maseczkę po zajęciu miejsca w swojej ławce.
3. Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym (od strony boiska szkolnego) od godz. 7:45, dezynfekują ręce i kierują się do wyznaczonych stref:
- klasy I-III - strefy na piętrze
- klasy IV-VIII - strefy na parterze
4. Rodzice przyprowadzający/ odbierający dzieci mogą wchodzić na teren boiska szkolnego, zachowując zasady:
- jeden opiekun z dzieckiem/ dziećmi
- dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/ dziećmi - minimum 1,5 m
- dystans od pracowników szkoły - minimum 1,5 m
- stosowanie środków ochronnych ust i nosa
5. Wcześniejszy odbiór dziecka ze szkoły rodzic ustala indywidualnie z wychowawcą klasy.
6. Przy wejściach do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego powinni skorzystać wszyscy wchodzący do budynku.
7. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania w szkole rodziców i osób trzecich.
8. Tylko w uzasadnionym przypadku (np. odbiór chorego dziecka) rodzic może wejść do budynku szkoły przestrzegając jednocześnie reżimu sanitarnego (stosowanie maseczki, dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe). Rodzic może przebywać wyłącznie w wyznaczonej strefie.
9. Wyznaczono stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana została jedna klasa. Wyjątek stanowi sala informatyczna, do której uczniowie będą przychodzili zgodnie z planem lekcji.
10. Sale lekcyjne będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby częściej.
11. Uczeń musi posiadać własne przybory. Nie może wymieniać się nimi z innymi kolegami ani ich pożyczać.
12. Uczniowie nie przynoszą do szkoły zbędnych przedmiotów.
13. Zajęcia wychowania fizycznego we wszystkich klasach, w miarę sprzyjającej aury, odbywać się będą na boisku szkolnym. W przypadku korzystania z salki gimnastycznej może przebywać w niej jedna grupa uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte i dezynfekowane.
14. Przerwy uczniowie spędzają na świeżym powietrzu, a w razie niepogody przebywają w salach lekcyjnych.
15. Podczas wchodzenia do budynku szkoły po przerwie uczniowie wchodzą klasami z zachowaniem odstępów między oddziałami.
16. W czasie pobytu uczniów w szkole obowiązują ogólne zasady higieny: dezynfekcja rąk, częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
17. Kontakt uczniów z sekretariatem odbywa się wyłącznie za pośrednictwem wychowawcy klasy.
18. Biblioteka szkolna funkcjonuje wg harmonogramu ustalonego przez nauczyciela-bibliotekarza. W bibliotece może przebywać jednocześnie 2 uczniów przy zachowaniu dystansu społecznego.
19. W szkole wyłączone jest źródełko wody pitnej.
20. Wydawanie posiłków odbywać się będzie zgodnie z zasadami bezpieczeństwa związanego z COVID-19. Uczniowie będą spożywać obiad z rówieśnikami z danej klasy z zachowaniem bezpiecznej odległości. Pracownik wydający posiłki, podaje dziecku sztućce. Do chwili zajęcia miejsca przy stole uczeń zobowiązany jest zasłaniać nos i usta.
21. Jeżeli nauczyciel zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, odizolowuje go w osobnym pomieszczeniu informując o tym dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły powiadamia rodziców o konieczności odebrania dziecka ze szkoły. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
22. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora o stanie zdrowia dziecka.
23. Komunikacja nauczycieli z rodzicami będzie odbywała się z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość - rodziców prosimy o aktualizację numerów telefonów.
24. Do pracy w szkole przychodzą wyłącznie pracownicy zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Wspierają nas

 


Dzisiaj jest: Czwartek
29 Października 2020
Imieniny obchodzą
Euzebia, Franciszek, Longin, Longina,
Lubogost, Narcyz, Teodor, Wioletta

 
Zodiak: Skorpion